Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

Madde 1

(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2

(1) Bu Yönetmelik; Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3

(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4

(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

d) Sektör Proje Grupları: Merkezin proje gruplarını,

e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin amacı

Madde 5

(1) Merkezin amacı; uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde finans piyasalarının gelişimini takip ederek bankacılık ve sigortacılık sektöründeki sorunları araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek; uluslararası ve ulusal boyutta işbirliği projeleri geliştirmek; projeler sonucunda olaylara bilimsel bir çerçeveden bakabilen, yorum yapabilen ve değişen koşullara uyum sağlayarak çözüm odaklı hareket eden, analitik düşünce yapısına sahip, proaktif, araştırmacı bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede Üniversite, kamu kurumları ile özel sektör arasında işbirliğine yönelik oluşumlara ve/veya mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine destek verir ve öncülük eder. Gerek bölgesel gerekse ulusal düzeyde hizmet veren sektördeki aktörlere, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre yönelik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek, politikalar oluşturmak, bağımsız ve/veya ortaklı projeler gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

Madde 6

(1) Merkez; amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a) Uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde finansal piyasalardaki gelişmeleri takip etmek, bankacılık ve sigortacılık sektöründeki sorunları araştırmak ve çözüm önerileri geliştirmek.

b) Bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yeniliklerin geliştirilmesine katkı sunmak ve bilgi düzeyinin geliştirilmesine öncülük etmek.

c) Bankacılık ve sigortacılık sektöründeki gelişmelere ilişkin uluslararası ve ulusal boyutta ortak projeler ve araştırmalar geliştirmek ve bağımsız projeler üretmek.

ç) Bankacılık ve sigortacılık alanlarında gerçekleşecek yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının yapılmasına öncülük etmek ve desteklemek.

d) Bahsi geçen sektörlere ilişkin ulusal ve uluslararası boyutta bağımsız veya ortaklaşa sempozyum, panel, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.

e) Bankacılık ve sigortacılık sektörlerine ilişkin düzenlenmesi planlanan etkinlikler için uluslararası boyutta bu sektörlerin gelişimlerinin yakından incelenmesi ve işbirliği protokollerinin imzalanabilmesi için yurt dışı işbirliği gezileri düzenlemek.

f) Bankacılık ve sigortacılık konularında kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına akademik destek vermek ve işbirliği yapmak.

g) Merkezin çalışma alanına yönelik konularda kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre eğitim hizmeti vermek, seminer, kurs ve benzeri etkinlikler ve sertifikasyon programları gerçekleştirmek.

ğ) Sektöre ilişkin ulusal ve uluslararası kuruluşlara akademik düzeyde danışmanlık yapmak.

h) Rektörün belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.

Merkezin Yönetim Organları, Sektör Proje Grupları ve Görevleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin yönetim organları

Madde 7

(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

Madde 8

(1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmaları olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Merkez Müdürü aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezle ilgili konularda çalışmaları ve araştırmaları bulunan bir öğretim elemanı Merkez Müdürü tarafından müdür yardımcısı olarak en çok üç yıl için görevlendirilir.

(3) Müdür yardımcısı, Merkez Müdürünün gerekli görmesi halinde görev süresi dolmadan görevden alınabilir. Merkez Müdürünün görev süresi bittiğinde veya görevine son verildiğinde Merkez müdür yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zaman müdür yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Müdürün görev ve yetkileri

Madde 9

(1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemini oluşturmak, toplantıya başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezi yönetmek.

c) Danışma Kurulu gündeminin oluşturulmasında Rektöre önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için idari düzenlemeleri yapmak, idari ve teknik işleri yürütmek.

d) Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak ve gereken görevlendirmeleri yapmak.

e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunun görüşü doğrultusunda, bir önceki yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak.

f) Periyodik olarak her yılsonunda veya talep edildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

g) Yıllık plan ve programa göre ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçeli olarak tespit etmek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Rektör tarafından görevlendirilmesi durumunda harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Yönetim Kurulu

Madde 10

(1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcısı ile birlikte yedi kişiden oluşur. Müdür ve Müdür yardımcısı dışındaki beş üye merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası alanda çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi sona ermeden görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Müdürün katılamadığı Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür Yardımcısı başkanlık eder. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 11

(1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Danışma Kurulu, Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerileri çerçevesinde Merkezin çalışma programını hazırlamak, görüşmek, karara bağlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez çalışmalarına ilişkin olarak Rektörlük ve Senatoya sunulacak esasları ve faaliyetleri hazırlamak.

ç) Merkez bünyesinde proje grupları ve benzeri alt grupların oluşturulması, adlandırılması, çalışma esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarının kolaylaştırılmasına ilişkin kararları almak.

d) Merkez ile ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile özel sektör kuruluşları arasında kurulacak ortaklıklara ilişkin genel esasların yer alacağı protokol esaslarını belirlemek, hazırlanan protokolleri incelemek ve görüş bildirmek, Rektörlüğe sunmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulacak sektör proje gruplarında görev alması öngörülen öğretim elemanlarına ilişkin olarak uzmanlık alanlarının, bilimsel çalışma ve araştırmalarının belirlendiği bir bilgi havuzu oluşturmak.

f) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek stratejik danışmanlık, eğitim ve seminerlerde görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve ilgili sektör proje gruplarında görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.

g) Yıllık çalışma programını ve bütçeyi hazırlamak, Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkez bünyesinde görevlendirilecek idari personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

Madde 12

(1) Danışma Kurulu; Rektör, fakülte dekanları, Merkez Müdürü ve Yardımcısı ile Merkezin çalışma konularında faaliyet gösteren kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulunun Başkanı Rektördür. Kurul en fazla yirmi üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu Başkanının katılmadığı toplantılar Müdürün başkanlığında gerçekleştirilir.

(4) Danışma Kurulu, Rektörün davetiyle yılda iki defa olağan olarak toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(5) Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

Danışma Kurulunun görevleri

Madde 13

(1) Danışma Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin temsil ettikleri kurumlar ile merkez arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Yönetim Kurulunun çalışmalarına sektörel gelişime ilişkin yaklaşım, değerlendirme ve önerilerde bulunmak.

Sektör proje grupları

Madde 14

(1) Merkezin çalışmalarını ve araştırmalarını gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararıyla sektörel ölçekte proje grupları oluşturulur. Sektör proje gruplarının kurulması, çalışma usul ve esasları, proje grupları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması Yönetim Kurulunca belirlenir. Merkez bünyesinde sektör proje gruplarında görev alacak öğretim elemanlarına ilişkin olarak uzmanlık alanlarının, bilimsel çalışma ve araştırmalarının belirlendiği bir bilgi havuzu oluşturulur.

(2) Proje yöneticisi proje sahibidir. Proje için görev dağılımı proje yöneticisi tarafından yapılır. Sektör proje grupları, proje konusuna uygun yeterli sayıda uzman, araştırmacı ve akademisyenden oluşur. Sektör proje gruplarına, ilgili mevzuat hükümlerine göre diğer kurum ve kuruluşlardan uzman görevlendirilebilir.

(3) Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile ortaklaşa gerçekleştirilecek projelerde; ilgili kurum temsilcisi ile Merkez tarafından Üniversite bünyesinden görevlendirilecek öğretim üyesi, ortak proje yöneticisi olarak görev yapar.

(4) Sektör proje grupları; proje süresine göre Yönetim Kurulunca belirlenecek aralıklarla projeler hakkında Yönetim Kuruluna durum raporu sunmakla yükümlüdürler. Sektör yerel proje gruplarının durum raporları Yönetim Kurulunda görüşülür, karara bağlanır. Projeler süresi sona ermeden gerekçeli olarak sona erdirilebilir veya devam eden başka bir proje ile birleştirilebilir.

(5) Projeyle ilgili ortaya çıkan her türlü sorun ve anlaşmazlık; proje yöneticisi/ortak proje yöneticileri tarafından giderilir. Proje yöneticisi/ortak proje yöneticileri tarafından giderilmeyen/giderilemeyen sorun ve anlaşmazlıklar doğrudan Müdür tarafından çözümlenir. Gerekli görülürse konu Yönetim Kurulunda gündeme alınır ve karara bağlanır.

Çeşitli ve Son Hükümler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personel ihtiyacı

Madde 15

(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek, Üniversitede görevli personel tarafından karşılanır.

Demirbaşlar

Madde 16

(1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar öncelikle Merkezin, sektör proje gruplarının gerektiğinde ise Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

Madde 17

(1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Merkez Müdürüne devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 18

(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 19

(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.